Polityka Prywatności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) firma A.C.P. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

 

Administrator


Administratorem Państwa danych osobowych jest A.C.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Gutowska 33E, 26-660 Jedlińsk, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001008412, NIP: 7963015252, REGON: 523931529, telefon kontaktowy: +48 790 353 566, email: rfq@anodownia-radom.pl, zwany dalej „Administratorem”.

 

Inspektor Ochrony Danych


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Waniek. Można się z Nim skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@paod.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Kategorie danych osobowych


Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy;

 2. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zw. z zawarciem z Panią/Panem umowy o pracę (sporządzanie deklaracji wymaganych przez przepisy prawa, obsługa kadrowo-płacowa, naliczanie i realizacja wypłat wynagrodzeń, wystawianie kart szkoleń BHP oraz okresowych zaświadczeń BHP) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

 4. przyznania Pani/Panu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

 5. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

 6. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

 7. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

 8. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

 

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji;

 2. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;

 3. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;

 4. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;

 5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;

 6. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

 7. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

 

 

Monitoring


Administrator stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do nagrania za pośrednictwem upoważnionego na podstawie stosownych przepisów prawa podmiotu np. Policji. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 2. podmiotom uczestniczącym na zlecenie Administratora w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji;

 3. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę;

 4. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 
Mając na uwadze powyższe, firma A.C.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż nie prowadzi profilowania osób, których dane dotyczą.


Prawa osoby, której dane dotyczą

 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez firmę A.C.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez firmę A.C.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Źródło pochodzenia danych

 
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
 
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).


Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego


Administrator  nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 
 

Obowiązek podania danych osobowych

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonywaniem celów o których mowa powyżej. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
 

A.C.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wola Gutowska 33E
26-660 Jedlińsk

,